Omsorg - LSS

Lagen om stöd och service för funktionshindrade - LSS, skall hjälpa funktionshindrade till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde skall få möjligheter att leva som andra.

För vem gäller LSS? - Personkretstillhörighet

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  • Personer som i vuxen ålder, genom olycka eller sjukdom, fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder.
  • Personer med andra varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet.

Vilken hjälp kan du få?

Råd och stödöppnas i nytt fönster
Personlig assistans öppnas i nytt fönster
Ledsagarservice öppnas i nytt fönster
Kontaktperson öppnas i nytt fönster
Avlösarservice öppnas i nytt fönster
Korttidsvistelse utanför hemmet öppnas i nytt fönster
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 åröppnas i nytt fönster
Boende för barn och ungdomar öppnas i nytt fönster
Boende för vuxna öppnas i nytt fönster
Daglig verksamhetöppnas i nytt fönster
Individuell planöppnas i nytt fönster

Hur ansöker du om hjälp?

Ansökan om hjälp görs hos kommunens LSS-handläggare.
Kontaktuppgifter hittar du här

Om du inte kan få hjälp genom LSS

I de fall då stöd inte kan utgå enligt LSS kan stöd beviljas i form av bistånd utifrån socialtjänstlagen, SoL.

För att söka sådant bistånd enligt SoL ska du kontakta biståndshandläggare vid Biståndsenheten
Kontaktuppgifter hittar du här

Kontaktinformation

Tf områdeschef
Anneli Stenberg
Telefon
0680-162 77
E-post
anneli.stenberg@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-12-20 16.29
av Helena Lindell