2020-01-28 10.32

Hur går det med medborgarlöftena?

För ett år sedan kom Härjedalens kommun och Polisen överens om nya medborgarlöften för 2019 och 2020.

Här redovisats vad som har gjorts under 2019. I slutet av året utvärderas 2020-års insatser.

TRAFIKSÄKERHET

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet på väg och i terräng i Härjedalens kommun.

Trafikkontroller

Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng. Hastighet, beteende och nykterhet prioriteras liksom extra trafikövervakning under vintersäsong i de orter som har ökad trafikintensitet. Polisens nationella trafiksäkerhetsveckor är en del av arbetet.

Resultat
Polisen har genomfört 80 trafikkontroller som omfattar turisttrafik på bytesdagar under säsong och 3 dagar med skoterövervakning våren 2019.

Samverkan mot alkohol och droger, svegsmodellen

Polisen och kommunen fortsätter att samverka mot alkohol och droger i samhället enligt svegsmodellen.

Resultat
Polisen och beroendeenheten har vid ett tillfälle genomfört en gemensam insats för att motivera den rapporterade till vård. Utveckling av samverkan pågår.

Information om trafikregler och trafiksäkerhet

Polisen och kommun samverkar kring information till allmänheten om trafikregler och trafiksäkerhet och söker samverkan med externa aktörer.

Resultat
Information har gått ut till skoterklubbar i västra Härjedalen.

Tryggare trafikmiljö

Kommunen arbetar för en tryggare trafikmiljö genom att undersöka lösningar kring hastighetsövervakning och vägbelysning. Där möjlighet ges försöker kommunen påverka.

Resultat belysning
På politisk nivå och tjänstemannanivå arbetar kommunen för att påverka Trafikverket i frågan om belysning. Härjedalens kommun ingår i en pilotstudie om kommunal belysning på statlig väg.

Resultat hastighet
Två gånger per år träffas Härjedalens kommun och Trafikverket lokalt för att diskutera hastigheter och hastighetsövervakning. Det pågår åtgärdsvalsstudier i olika byar där även invånare kan lämna synpunkter.

ALKOHOL, NARKOTIKA, DROGER OCH DOPNING, ANDT

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder främst gällande alkohol, narkotika och tobak.

Besök hos alla åttor

Polisen lovar att besöka alla åttondeklasser för att genomföra konsekvensföreläsningar med anledning av stundande straffmyndighet och prata om ANDT-frågor.

Resultat
Polisen besökte hösten 2019 alla åttondeklasser.

Polisen medverkar vid möten

Polisen lovar att, om möjligt, medverka vid möten med föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar för att nå ut med relevant information för ökad kunskap.

Resultat
Polisen har medverkat vid alla ungdomsgruppsmöten i östra och västra Härjedalen och medverkat vid föräldramöten som skolan kallat till.

Besök i skolor och fritidsgårdar

Polisen fortsätter att genomföra spontana besök i skolor och fritidsgårdar för att skapa goda relationer med ungdomarna.

Resultat
Polisen har fram till november genomfört över 40 besök.

Tips som rör unga

Polisen lovar att prioritera bearbetning av tips som har koppling till ungdomar, unga vuxna och droger.

Resultat
Polisen har flitigt bearbetat tips som kommit in om ungdomar och narkotika. Det har resulterat i flera anmälningar om narkotikabrot och anmälningar om drograttfyllerier.

Drogförebyggande arbete i skolorna

Härjedalens kommun fortsätter att utveckla det drogförebyggande arbetet i skolorna.

Resultat
Utbildning i områdena ANDT ges årligen till elever på högstadiet och gymnasiet och skolan arbetar enligt handlingsplanen för ANDT. Skolpersonal på högstadiet och gymnasiet har erbjudits att delta utbildning om cannabis.

Tre gånger per år får höstadie- och gymnasieeleverna webbaserad information och utbildning. Det går ut information om alkohol och cannabis till föräldrar med elever i gymnasiet och högstaidet inför skolstart och skolslut.

Tobaksfri duo

Härjedalens kommun lovar att arbeta förebyggande med tobaksanvändning i skolorna genom Tobaksfri duo och att arbeta med rökfria skolgårdar.

Resultat
Kommunen har arbetat med Tobaksfri duo och en hög andel elever har skrivit kontrakt. 98 procent av eleverna i årskurs 6-9 har anslutit sig. Arbete pågår för att uppnå rökfria skolgårdar.

Kartlägga droganvändning

Härjedalens kommun lovar att kartlägga ungdomars användning av droger och arbeta förebyggande utifrån resultaten.

Resultat
Härjedalens kommun gör varje år drogvaneundersökningar som används i samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med ungdomars alkohol och drogvanor.

INTEGRATION

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun.

Besök hos invandrargrupper

Polisen lovar att besöka invandrargrupper för att skapa goda relationer och nå ut med information.

Resultat
Polisen har vid flera tillfällen under året besökt grupper och individer som är nyanlända eller invandrade.

Information om ANDT på SFI

Kommunen lovar att ge information kring ANDT till de som är inskrivna i SFI, svenska för invandrare.

Resultat
Polisen och kommunen har gemensamt genom föreläsningar gett relevant information om lag och rätt samt ANDT-frågor till inskrivna i SFI, svenska för invandrare.

Information till invandrare

Polisen och kommunen lovar att samverka kring utveckling av lämplig information till invandrare i kommunen.

Resultat
Inga aktiviteter eller dialoger genomförd under 2019.

Utveckla samverkan

Polisen och kommunen lovar att utveckla nuvarande samverkan och söka nya samarbetsområden.

Resultat
Dialog pågår om möjlighet till en anpassad variant av social insatsgrupp, SIG, och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids, SSPF.

Dialog hålls om möjlighet till någon form av effektiv samverkan för trygghet, EST.

Trygg krog i glesbygd är under uppstart.

Pensionärsföreningar och brukare i hemtjänsten har fått information om bedrägerier, bland annat i samarbete med hemtjänsten.

Polisen lämnar regelbundet information till bankerna i Härjedalen om bedrägerier.

EXTRA INSATSER UTÖVER LÖFTENA

Nykter studentkortege

Polis och skolledning har samverkat genom information och goda förberedelser för att få en nykter och säker studentkortege i Sveg.

Drogförebyggande arbete i skolan med narkotikahund

Polisen har 2019 klarat av att genomföra sin del av avtalet gällande drogförebyggande arbete i skola och en narkotikahund har besökt Södra skolan och Härjedalens gymnasium i Sveg.

Medling

Kommunenhar utsett en medlingsperson. Medling innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna.

Tillsammans mot nätdroger

Kommunen och polisen deltar i utvecklingsarbetet Tillsammans mot nätdroger tillsammans med länsstyrelserna i region Nord.

Bakgrund

Medborgarlöften är en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 2019 och 2020 prioriteras trafiksäkerhet samt arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kopplat till ungdomar, unga vuxna och integrationsarbete.

Kommunalrådet Anders Häggkvist och tillförordnad kommunpolis Jana Solsten skriver under medborgarlöftena för 2019 och 2020 för ett år sedan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-28 10.32
av Åsa Evertsdotter