2020-05-05 14.57

Förslag: Kommunen lämnar in lantmäteriförrättning för alla vägar som lämnas tillbaka, både i tätorterna och på landsbygden

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga till fyra punkter som rör överlämning av väghållning i tätorter och på landsbygden i Härjedalens kommun:

  • En generell ansökan om inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar görs av kommunen för alla berörda vägar. Kommunen tar enbart förrättningskostnaderna för kommunens fastigheter.
  • Kommunen besiktar, i samarbete med Trafikverket, vägarna som ska överlämnas.
  • Informationsmöten hålls.
  • Kommunens huvudmannaskap görs tydligare.

Kommunen lämnar in ansökan och bjuder in till dialog

Så här ser arbetsgången ut:

  1. Härjedalens kommun gör en ansökan till Lantmäteriet för alla vägar som kommunen ska lämna tillbaka till fastighetsägarna. Om fastighetsägare har gjort egna ansökningar påverkas inte processen men ger den bredare stöd. Kommunen tar enbart förrättningskostnaderna för kommunens fastigheter.
  2. Kommunen har dialog med fastighetsägarna för att få fram praktiska och genomförbara förslag för varje väg. Det förtydligar vad som ska göras innan Lantmäteriet börjar handläggningen. I dialogen ingår att göra bedömning av vägarnas skick inför överlämnandet. Vägar som har statsbidrag besiktigas av Trafikverket.
  3. Kommunen ska se över och ändra detaljplanerna så att kommunens vägansvar är konsekvent i de olika byarna och tätorterna.

Tätorter som helt eller delvis berörs är Lofsdalen, Vemdalen, Hede, Funäsdalen, Lillhärdal och Ytterhogdal. Detaljerad information presenteras senare.

Kommunens agerande beskrivs i detalj i utredningen Överlämning av väghållning i Härjedalens kommun 17 april 2020.PDF (pdf, 90.5 kB)

Läs mer om hur enskilda vägar lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Ekonomiska konsekvenser av förslaget

Kostnader uppstår när kommunen tar förrättningskostnaderna för egna fastigheter. Andra kostnader är besiktning, eventuellt underhåll av vägar inför överlämnande, informationsmöten och administration.

Kostnaderna belastar samhällsbyggandsförvaltningens budget 2021 men innebär från 2022 en besparing för kommunen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-05 14.57
av Åsa Evertsdotter