2020-04-08 15.17

Förslag: Fågelskyddsområde i Skorvdalen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett fågelskyddsområde (djur- och växtskyddsområde) i Skorvdalen enligt 7 kap. 12 § miljöbalken.

Inom fågelskyddsområdet föreslås följande regler gälla:

  • Förbjudet att beträda mark från 1 januari till 1 augusti.
  • Förbudet enligt punkten 1 gäller inte markägaren eller dennes folk i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheterna eller i samband med jakt under ordinarie jakttid eller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende.
  • Förbudet enligt punkten 1 ska inte utgöra hinder för att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437), framföra motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörningsförordningen (1978:594) eller vid skyddsjakt på rovdjur enligt jaktförordningen (1987:905).

Utan hinder av dessa föreskrifter

  • får med kommunens tillstånd undersökningar, eller annan verksamhet som syftar till att gynna den art som fågelskyddet avser att skydda, utföras inom fågelskyddsområdet.
  • får kommunen, eller av kommunen utsedd person, med jakträttsinnehavarens medgivande, utföra skyddsjakt.

Bakgrund

Härjedalens kommun antog 12 juni 2013 detaljplan för ny fritidsbebyggelse och skidliftar i Skorvdalen. Exploateringen har inte kommit till stånd på grund av konflikt med artskyddsintresset. Bolaget Örndalen AB har för närvarande ett pågående 12:6-samråd hos länsstyrelsen för den planerade exploateringen.

Länsstyrelsen har begärt kompletteringar i ärendet, bland annat ett stärkt skydd för det kungsörnspar som har ett revir i Skorvdalen.

Enligt 7 kap. 12 § miljöbalken har kommunen rätt att införa ett djur- och växtskyddsområde om fridlysningsbestämmelserna inte är tillräckliga för att skydda en viss art. Med ett djur- och växtskyddsområde begränsas allmänhetens tillträde till området. Bolaget Örndalen AB har utrett ett förslag till utbredning av området och föreskrifter.

När ett djur- och växtskyddsområde inrättas ska kommunen förelägga fastighetsägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig över förslaget och samråd ska hållas med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Möte hölls med länsstyrelsen hölls 12 februari 2020. Skriftligt samråd har skett med markägare, Handölsdalens sameby och Skogsstyrelsen. Endast Handölsdalens sameby har yttrat sig.

Yttrande har även inkommit från företrädare för Naturskyddsföreningen, Jämtlands ornitologiska förening och Kungsörn Sverige men de ingår inte i den formella samrådskretsen.

Pågående markanvändning påverkas inte av förslaget. Inte heller markägarens eller kommunal, regional eller statlig tjänsteman i tjänsteutövnings rätt att beträda området.

En konsekvens av skyddsområdetär att inga bygglov beviljas i området. Enligt länsstyrelsen är det svårt att upphäva ett djur- och växtskyddsområde om kommunen skulle ha det behovet i framtiden. För att upphäva ett beslut om områdesskydd krävs synnerliga skäl.

Synpunkter från länsstyrelsen har föranlett mindre ändringar i föreskrifterna.

Ekonomisk påverkan

Kostnader för att införa fågelskyddsområdet, till exempel skyltning och informationsmaterial bekostas av extern part via exploateringsavtal.

Det föreslagna fågelskyddsområdets utbredning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-08 15.17
av Åsa Evertsdotter