2019-05-14 08.41

Samråd om förslag till ny översiktsplan

I översiktsplan för Härjedalens kommun redovisas hur mark och vatten ska användas på lång sikt.

Förslaget visar bland annat var och hur bostäder ska byggas, vilka utmaningar som finns inför framtiden, hur de ska hanteras och bedömningar av vilka konsekvenser förslaget till översiktsplan ger.

Översiktsplanen finns på kommunens webbplats.

Samrådstid

15 maj-15 juli 2019.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på förslaget
senast måndag 15 juli
via formulär på www.herjedalen.se
mejl till kommun@herjedalen.se
eller i vanlig post till:
Härjedalens kommun, Miljö och bygg
Medborgarhuset
842 80 Sveg.

Ange diarienummer KS 2018/124.

Mer information

Eli Larsdotter Brynhildsvoll, stadsarkitekt
0687-16179, eli.larsdotter@berg.se

Elise Nilsson, planingenjör
0684-16721, elise.nilsson@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-14 08.41
av Åsa Evertsdotter