2019-05-08 14.28

Kommunens resultat 2018

Idag presenteras kommunens resultat 2018 för kommunstyrelsen. För första gången i modern tid visar driftresultatet ett underskott. Underskottet för två år sedan berodde på ett ägartillskott till det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar.

7,2 miljoner kronor i underskott 2018

Kommunens samlade resultat 2018 visar ett underskott på 7,2 miljoner kronor. Det är 13,9 miljoner kronor sämre än budget.

Socialförvaltningens underskott på 20,7 miljoner kronor finns i huvudsak i äldreomsorgen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på 7,6 miljoner kronor, största delen av underskottet finns i underhåll av gator och vägar och inom serviceavdelningen.

Kommunledningsförvaltningens överskott på 10 miljoner kronor består till största delen av anslag under kommunstyrelsen som inte förbrukats och en gemensam lönepott som inte använts.

Övriga förvaltningar redovisar relativt små budgetavvikelser.

Finansiella målen delvis uppfyllda

Kommunfullmäktiges mål i budget för 2018 var:

  • Årsresultatet ska uppgå till minst 6 miljoner kronor.
  • Alla investeringar ska finansieras helt med eget kapital.

Kommunens överskottsmål på 6 miljoner kronor är inte uppfyllt i bokslutet. Målet att finansiera alla investeringar med eget kapital är uppfyllt.

Ekonomisk analys

Finansförvaltningen redovisar ett utfall på 703,4 miljoner kronor. Det är 7,4 miljoner kronor bättre än budget.

Huvudorsaken till överskottet är den byggbonus som kommunen fick på 4,3 miljoner kronor.

Andra positiva avvikelser är kapitalkostnaderna där räntan från vatten- och avloppsverksamheten blivit högre än budgeterad och avskrivningarna som blev lägre än budgeterat.

Pensions- och personalomkostnaderna, som normalt bidrar till ett överskott, låg 2018 i nivå med budget. Orsaken är i huvudsak höga kostnader för förmånspensioner.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-08 14.28
av Åsa Evertsdotter