2019-05-31 17.56

Förslag: Överlåt enskilda vägar till föreningar

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunen inte ska ta kostnader eller ansvar för att snöröja och underhålla enskilda vägar och gator. Frågan behandlas på kommunstyrelsen 3 juni, för att sedan gå till kommunfullmäktige för beslut 10 juni.

Skötseln av ett stort antal privata vägar bekostas av statsbidrag och kommunalt bidrag. Hittills har kommunen tagit emot statsbidraget och använt det till vägunderhåll. Trafikverket har föreslagit regeringen att kommuner inte längre ska kunna ta emot detta statsbidrag.

- Kommunen kan inte riskera att ta hela kostnaden för att sköta vägar åt privatpersoner, skogsbolag och andra. Naturligtvis spelar kommunens ekonomiska problem också in, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).

Enskilda vägar utanför tätorterna

Från 1 oktober 2020 tar kommunen inte längre något ansvar för att snöröja och underhålla enskilda vägar utanför tätorterna.

- Däremot föreslår vi att det kommunala bidraget till drift av enskilda vägar behålls, men sänks till maximalt 1 000 kronor per fastighet med fastboende och år (från dagens maximalt 2 200 kronor). De ekonomiska konsekvenserna för boende utmed de aktuella vägarna blir därmed måttliga eftersom nuvarande bidrag i genomsnitt är runt 1 600 kronor per fastighet, säger Lars-Olof Mattsson.

För att sköta väghållningen krävs en förening. Det är denna förening som i fortsättningen söker och får det kommunala bidraget, beroende på antalet fastigheter med fast boende. Det är också föreningen som söker och tar emot statsbidraget, som i normalfallet är 60 procent av kostnaden. I många fall finns vilande eller aktiva vägsamfälligheter. Finns inte en sådan kan man bilda en vanlig förening som sköter uppgiften.

Direkt berörda kommer att få information från kommunen.

Gator i tätorterna

Även i tätorterna vill samhällsbyggnadsutskottet att kommunen inte ska ansvara för snöröjning och underhåll av vägar och gator där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är praktiskt möjligt.

I tätorterna är processen mer komplicerad och tar längre tid. Den ska vara avslutad senast 1 juni 2023.

Protokollet från samhällsbyggnadsutskottet är inte justerat.

Höga kostnader i Härjedalen

I en jämförelse i Dagens samhälle har Härjedalen det näst dyraste vägunderhållet i landet med 10 880 kronor per invånare under femårsperioden 2012-2016. Bergs kommun la under samma period ut 424 kronor per invånare.

Nettokostnader för vägar, järnväg och parkering i Härjedalen och grannkommunerna

Nettokostnad väg, järnväg,

parkering, kronor per invånare

2015

2016

2017

2018


Härjedalens kommun

2 570

2 056

1 857

2 021


Bergs kommun

65

122

148Ljusdals kommun

1 193

1 243

976

1 159


Orsa kommmun

1 285

1 402

1 499

1 678


Älvdalens kommun

1 100

950

1 301

1 331


Källa SCB, Kolada. Uppgifter för Bergs kommun 2018 saknas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-31 17.56
av Åsa Evertsdotter