2018-12-11 12.13

Utskott ersätter nämnderna i kommunens nya organisation

Från 2019 har Härjedalens kommun en ny politisk organisation där verksamheterna samlas under kommunstyrelsen.

  • Socialnämnden och nämnden för bildning, fritid och kultur avvecklas.
  • Fyra utskott bildas under kommunstyrelsen: Kommunledningsutskottet, socialutskottet, bildningsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet.
  • Miljö- och byggnämnden finns kvar och är gemensam med Bergs kommun. Den fungerar även som jävsnämnd.
  • Valnämnden och överförmyndaren finns kvar.
  • Förvaltningscheferna anställs av kommunstyrelsen.

18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om den nya politiska organisationen.PDF (pdf, 1.5 MB)

Beslut som rör myndighetsutövning i kommunens egna verksamheter

Enligt kommunallagen får en nämnd inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv bedriver. För att inte detta jävsförhållande ska uppstå när kommunen är sökande eller föremål för tillsyn i livsmedels-, miljö- eller byggfrågor krävs en jävsnämnd.

Samhällsbyggnadsutskottet har inte ansvarar för tillsyn och myndighetsutövning som gäller styrelsens egna verksamheter och objekt. Sådan tillsyn och myndighetsutövning ansvarar miljö- och byggnämnden för. 

Organisationsskiss Härjedalens kommun från 1 januari 2019PDF (pdf, 52.3 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-11 12.13
av Åsa Evertsdotter