Detaljplaner

Naturbild

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument vars syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya bebyggelseområden och för ändrad mark- och vattenanvändning på en fastighet eller ett område. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Till detaljplanens handlingar hör en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

En detaljplan kan göras antingen genom normalt eller enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan användas när planförslaget är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse och är förenligt med översiktsplanen.

Beroende på förfarandet så tar processen olika lång tid men i regel tar det
ca 3 - 12 månader. Om antagandebeslutet överklagas tar det förstås längre tid.

Vi frågor gällande detaljplaner, kontakta planavdelningen.

Exempel på detaljplanekarta

Exempel på detaljplanekarta

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-02 10.58
av Maria Busk