Fem olika utbildningar

Preparandutbildning IM-PRE
Preparandutbildningen riktar sig till elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program.

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Programinriktat individuellt val IM-PRO
Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion IM-YRK
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa i de fall man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan.

Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

Eleven ska få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

Individuellt alternativ IM-IND
Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Språkintroduktion IM-SPR
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper validerats, det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste börja utbildningen senast det första kalenderhalvåret han eller hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska börja innan eleven fyllt 18 år.

Skolverket
Du kan läsa mer om Introduktionsprogrammet på Skolverketslänk till annan webbplats webbplats.

Utbildning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-24 15.31
av Åsa Evertsdotter