Skolhälsovården i Härjedalen

Barnläkare

Alla elever ska ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig. Skolhälsovården finns i elevernas närmiljö och arbetsmiljö.

Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom.

Genom att följa barnets utveckling kan vi tidigt upptäcka avvikelser som kan ha betydelse för skolsituationen och den framtida hälsan. Det nationella vaccinationsprogram som inleds på barnavårdscentralen fullföljs inom skolhälsovården.

Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och främst med förebyggande hälsovård. Vi samverkar med all personal i skolan. Vi deltar också i temaarbete, arbetsmiljöarbete och har samtal om livsstil.

Sekretess

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.

Är det något du vill vi ska veta om ditt barns hälsa, välkommen att ta kontakt med oss.

Behöver vi veta något om ditt barns hälsa?

Föräldrar informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om barnens hälsa. Vi inom skolhälsovården hjälper gärna till att informera.

Samverkansrutiner mellan skola och socialtjänst

Samverkansrutinerna är utarbetade utifrån ett uppdrag av förvaltningsledningen inom bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Samverkansrutiner mellan skola och socialtjänstPDF (pdf, 655.8 kB)

Verksamhetschef

Kicki Hallgren


Skolläkare
Tel

072-221 35 04Marcus Weinemacher

 Bokas via skolsköterskan

Skolsköterska

Skola


Ingrid Carlström

Norra skolan

070-201 36 07


LillhärdalYtterhogdalLofsdalen

Majvor Ardbrant

Härjedalens gymnasium

0680-169 43


Södra skolan

Therese Söderberg

Hede

070-536 82 00


Vemdalen

Rebecka Aldén

Bruksvallarna

072-548 72 78


Funäsdalen


Skolpsykolog

Lena Dahlgren Rutfjäll
Kommunövergripande0680-162 09


Innehåll vid hälsobesök

6-åringar

 • mätning av längd och vikt                            
 • synprövning                            
 • hörselundersökning                            
 • hälsosamtal med hälsoenkät som underlag tillsammans med vårdnadshavare                           
 • skolläkarkontakt vid behov

8-åringar

 • mätning av längd och vikt
 • vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.

10-åringar

 • mätning av längd och vikt                            
 • ryggundersökning                            
 • hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
 • Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

12-åringar

 • mätning av längd och vikt                            
 • ryggundersökning    

13-åringar

 • mätning av längd och vikt                            
 • hälsosamtal med hälsoenkät som underlag
 • Vid behov: synprövning, hörselundersökning, skolläkarkontakt

14-åringar

 • vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta för barn födda 2002 och senare

För övrigt görs undersökningar vid behov och efter önskemål.

Höstterminen 2007 började vi i samarbete med landstinget använda en ny hälsoenkät som underlag för hälsosamtalet. Enkätsvaren avidentifieras, sammanställs och bearbetas statistiskt. Resultatet ger en bild av barn och ungas hälsa på gruppnivå i kommun och län.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-16 11.52
av Kicki Hallgren